Udskriv

Anders Tøttrup (formand)
Iben Hove Sørensen (næstformand)
Bo Svenning Petersen
Henning Ettrup
Jan Drachmann
Jannie Linnebjerg
Jon Fjeldså
Kasper Thorup
Ole Thorup
Sigrid Ilsøe
Stefan Stürup
Thomas Vikstrøm (Udvalgssekretær)


Se præsentation af medlemmerne længere nede på siden.

 Anders P. Tøttrup    (formand)

Mine primære interesser ligger inden for økologiske og populations biologiske spørgsmål med fokus på langdistance-trækkende småfugle. Desuden arbejder jeg med naturforvaltning og naturbeskyttelse i Danmark med det klare formål, at vi i Danmark får en vidensbaseret naturforvaltning.

Jeg har arbejdet en del med tidsmæssige (fænologiske) ændringer i fugletrækket i forhold til klimaændringer. Nogle af de mest interessante spørgsmål er efter mening, hvor og hvornår trækfuglene påvirkes af klimaet samt i hvor høj grad og hvorledes de tilpasser sig de ændrede livsbetingelser. Derfor er jeg sådan set interesseret i hele trækfuglenes livscyklus inkl. yngle- og vinterperioden. Jeg har arbejdet rigtig meget med ringmærkningsdata, men senest har arbejdet med at kortlægge trækfuglenes årlige bevægelser vha. lysloggere optaget mig, idet vi her har muligheden for at finde svar på nogle af alle spørgsmålene med ny detaljeret viden om, hvor og hvornår individerne bevæger sig.

Min interesse for fugle startede i løbet af forårstrækperioden i 1988, og jeg blev medlem af DOF i 1989 og aktiv i foreningen fra 1996. Siden har jeg studeret biologi ved Københavns Universitet hvorfra jeg i 2009 forsvarede jeg min Ph.d. afhandling omhandlende fænologiske ændringer i fugletrækket. Siden har jeg været post doc ved Københavns Universitet (KU) og bl.a. arbejdet med klimamodeller (”species distribution models”), ringmærknings- og punttællingsdata, forskellige former for telemetri og kortlægning småfuglenes træk. Fra 1. maj har jeg været lektor i conservation biologi ved KU.

Mit faglige arbejde med fuglene, har som sidegevinst givet mig mulighed for at lave feltarbejde i en række lande såsom Tanzania, Ghana, Niger, USA, Israel, Sverige, og selvfølgelig Grønland.

Jeg har siddet i DOF’s Videnskabelige Udvalg siden 2008 og har været formand siden juni 2012. Mine aktiviteter i DOF startede i 1996 med at arrangere ungdomsture i Københavnsafdelingen og siden startede har jeg været aktiv i store dele af foreningen: Hovedbestyrelse (2007-2011), Repræsentantskabet (1998-2011), Københavnsafdelingens bestyrelse (2002-2012) heraf Næstformand (2006-2011), Centrale Ungdomsudvalg (1998-2004) heraf formand (2001-2003), Københavnsafdelingens ungdomsudvalg (1996-2001), medstifter og redaktør af DOF’s ungdomsblad, Pullus, (1998-2003), ansvarshavende redaktør for Københavnsafdelingens lokalblad, PICA (2000-2003), DOFT redaktionen (2001-2006), Feltornitologisk Udvalg (2007-2009), Fuglestationsudvalget (2009- stadig aktiv) og Arbejdsgruppen for DOFs Trækfugle Projekt (ATP) (2009- stadig aktiv).

Mens jeg studerede havde jeg fornøjelsen af at være studentermedhjælp i nu hedengangne Ornis Consult (1998-2002) og senere redaktør af DOF’s feltornitologiske medlemsblad, Fugle i felten (2003-2005). Så jeg har haft meget regelmæssig gang i Fuglenes Hus i en årrække. Af lignende aktiviteter har jeg været medforfatter i Rørvigs Fuglestations (RF) årsrapport (1994-2012), medlem af RF’s bestyrelse (1999-2008) og formand for RF (2006-2008).

I privaten er jeg gift og har tre dejlige børn. Vi bor i Bagsværd mellem Smør/Fedtmosen og Hareskov. Familiens sommerhus ligger i Rørvig, hvor fugleinteressen startede tilbage i slutningen af 80’erne. Herudover har Christiansø, Vejlerne og den jyske vestkyst et særligt sted i mit hjerte. De største fugleoplevelser er for mig de uventede samt store trækdage. Fugletræk er ganske enkelt et af naturens største vidundere. Til første kategori hører fundet af en Rosenstær på en ungdomslejr i Vejlerne, som alle deltagerne nåede at opleve. I den anden kategori hører 600.000 trækkende rovfugle (tilhørende 16 arter) på efterårstræk i løbet af blot 6 timer i Mexico. Begge intense oplevelser på deres vidt forskellige måde.

Iben Hove Sørensen (næstformand)

Jeg er uddannet biolog fra Aarhus Universitet i 2005 med speciale i ornitologi, og jeg har en særlig interesse for fuglenes ynglebiologi og adfærd. Fuglene har siden studietiden både været min største fritidsinteresse og den røde tråd gennem mit arbejdsliv.

Jeg er ansat som trækvildtkonsulent i Danmarks Jægerforbund, hvor jeg primært beskæftiger mig med forvaltning af jagtbare trækfugle. En stor del af mit arbejde foregår på tværs af grænserne, og jeg er bl.a. medlem af AEWA’s internationale arbejdsgruppe omkring forvaltning af gæs samt diverse arbejdsgrupper i FACE og Nordisk Jægersamvirke med fokus på trækfugle, biodiversitet og EU’s naturdirektiver. Jeg har tidligere arbejdet som biolog/fagredaktør i DOF (2011-2015), naturvejleder i Fugleværnsfonden (2011), biolog på Fjord&Bælt (2009-2011) samt fugleguide i Spanien (2005-2009).

Siden jeg i 2009 blev artscaretaker for lærkefalk og brushane har jeg båret mange forskellige DOF-kasketter. Samme år deltog jeg for første gang i satellitmærkningen af de danske hedehøge, og jeg har siden været aktiv i DOF’s arbejde med hedehøg samt medlem af DOF’s Rovfuglegruppe. I årene 2010 og 2011 var jeg udsendt som frivillig ringmærker på DOF’s trækfugleprojekt i Ghana.

Som ansat i DOF varetog jeg en bred vifte af opgaver og var bl.a. ansvarlig for Projekt Hedehøg, Projekt Ørn, Vildtstribeprojektet og Trækfugleprojektet i Ghana, samt redaktør af Pandion. Jeg har været medlem af Videnskabeligt Udvalg siden september 2015 og var ligeledes medlem i 2010-2011, inden jeg blev fastansat i DOF.

Jeg er bestyrelsesmedlem i Danmarks Ringmærkerforening og har deltaget aktivt i mange forskellige ringmærkningsprojekter i ind- og udland. 

Bo Svenning Petersen

De første artslister i min notesbog er fra december 1969, hvor jeg var 15 år. Hoflokaliteten blev hurtigt Porsemosen vest for København, hvor jeg det første år hørte både Savisanger og Lille Rørvagtel og fandt en pungmejserede! Fuglekiggeriet ledte til et biologistudium, som jeg efter nogle års tilløb afsluttede i 1984 med et speciale om imitationer i fuglesang. Samtidig kom jeg med i DOF’s Fugleregistreringsgruppe og blev omgående engageret i det store projekt, hvor vi igennem tre sæsoner sammenlignede fuglefaunaen på økologiske og konventionelle landbrug. Projektet og jeg fortsatte over i det nystartede Ornis Consult, hvor jeg arbejdede sideløbende med mit job som gymnasielærer. I 1990 tog jeg springet væk fra gymnasiet og har arbejdet fuldtids i konsulentbranchen lige siden.
Det ene landbrugsprojekt tog det næste, så jeg arbejdede videre med en række forsknings- og udredningsprojekter om fuglenes fordeling i agerlandet sommer og vinter, ynglesuccesen på økologiske og konventionelle brug, agerlandsfuglenes fourageringsstrategier, betydningen af pesticidanvendelse og mekanisk ukrudtsbekæmpelse m.m. – oftest i samarbejde med forskere fra Landbohøjskolen  (nu KU-Life). I de senere år har mit fokus mest været på effekter af pesticider, herunder procedurerne for godkendelse af nye produkter. Jeg arbejder i øjeblikket (2012) sammen med miljømyndighederne i 8 nordeuropæiske lande om at udvikle nye retningslinjer for vurdering af pesticiders effekter på vildtlevende fugle og pattedyr.
Uden for Danmark og EU har jeg arbejdet i Sahel-zonen i Vestafrika, hvor jeg ledede fugledelen af et 4-årigt projekt om miljøvenlig græshoppebekæmpelse. Vores hovedopgave var at kvantificere fuglenes prædation på græshopper. Det blev til en stribe artikler om fuglenes udbredelse og bestandstætheder i dette område og om samspillet mellem fugle- og græshoppebestandene. Vores særlige fokusart var Abdim’s Stork, hvor vi kortlagde trækruterne med satellit-telemetri og som noget nyt viste, at tusindvis af storke efter yngletiden trækker op i Sahel-zonen sydfra for at guffe græshopper, inden de påbegynder deres træk til Øst- og Sydafrika.
Mine hovedinteresser er agerlandets fugle og deres levevilkår, optællingsmetoder, bestandsopgørelser og analyser af bestandsudvikling. Jeg blev indvalgt i VU omkring årtusindskiftet og er desuden medlem af DOFT’s redaktion og referencegruppen for det kommende atlasprojekt. Derudover repræsenterer jeg DOF i Miljøstyrelsens Dialogforum for Bekæmpelsesmidler.

Henning Ettrup

Min interesse for fugle begyndte med, at jeg som barn fik en undulat. Den ene blev hurtigt til flere, og inden længe havde jeg et par større volierer med flere forskellige eksotiske fugle. Interessen bredte sig til en interesse for de danske fugle og deres vilkår. Det førte til, at jeg i 70-erne gennemførte biologistudiet på Århus Universitet, hvor jeg afsluttede med speciale på det daværende Vildtbiologisk Station på Kalø om vadefuglenes biologi med fokus på et studie af Vibens yngleforhold, (jagt) og træk.

I mit arbejdsliv har jeg arbejdet med naturregistrering, naturpleje og –planlægning i Vejle Amt (1980-82) og Aarhus Kommune (1982-92) afbrudt af arbejde i Naturforvaltningen på Grønland i 1988-1989. Efter et par år på DMU, Kalø med arbejde med vandfugle (1992-1994), kom jeg tilbage til Aarhus Kommune, hvor jeg i dag arbejder med affald.

Med flytningen til Århus i 1973 blev jeg med samtidig aktiv i DOF-Østjylland, hvilket jeg holdt ved siden. Jeg har således siddet i bestyrelsen samt i lokalrapportgruppen, ligesom jeg stadig er aktiv i fredningsudvalget (nu Naturpolitisk udvalg) m.m. Jeg har i en periode i 80-erne ligeledes siddet i DOFs hovedbestyrelse.

Foruden aktiviteterne i DOF har jeg været formand i Danmarks Ringmærkerforening siden starten i 2000, og er i den forbindelse foreningens repræsentant i arbejdet med etablering af Skagen Fuglestation.

Fritiden benyttes ellers i stort omfang til at se på fugle herhjemme og i udlandet.

Jan Drachmann

Jeg har set på fugle siden slutningen af 1970erne både lokalt og rundt om i den store Verden. Jeg har en phd i populationsbiologi og adfærdsøkologi fra Århus Universitet, og efter min phd var jeg ansat til at analysere Jan Tøttrups duehøgemateriale fra Vendsyssel.

I de senere år har jeg været selvstændig biolog, hvor jeg arbejder med formidling og rådgivning. Jeg er også aktiv ringmærker, hvor jeg beskæftiger mig med Constant Effort Sites og mærkning af mejser i forbindelse med et redekasseprojekt.

Jannie Fries Linnebjerg

Jeg er uddannet biolog fra Aarhus Universitet med speciale i populationsbiologi, og har de sidste tre år, som en del af min ph.d. (udført hos DMU, nu Institut for Bioscience, Aarhus Universitet), beskæftiget mig med ynglende havfugle (Alk, Almindelig lomvie og Polar lomvie) i Sydvestgrønland. Min forskning gik ud på at få en mere detaljeret viden om, hvordan havfuglene udnytter det marine miljø. Dette blev blandt andet gjort ved at kortlægge fødesøgningsområderne for de tre arter, samt undersøge deres trækruter og overvintringsområder.

Jeg er helt vild med at arbejde med havfugle i Arktis, men har også en forkærlighed for varmere himmelstrøg idet jeg tidligere har arbejdet på Mauritius hvor jeg var involveret i bevaringen af den Lyserøde Due Columba mayeri og bevaringen af Echo Parakitten Psittacula echo. Jeg har også i samarbejde med Mauritian Wildlife Foundation arbejdet med den truede Paradise Flycatcher Terpsiphone bourbonnensis desolata i udarbejdelsen af mit bachelorprojekt og den invasive Red-whiskered Bulbul Pycnonotus jocosus i udarbejdelsen af mit speciale.

Jeg er i 2012 blevet medlem af Videnskabeligt Udvalg (VU).

Kasper Thorup

Medlem af VU siden 2002 og formand fra 2005 til 2012. Har været medlem af DOF siden 1982 og i en periode været medlem af repræsentantskabet. Har skrevet Fugle på Sjælland i 1990erne og desuden været medlem af Sjældenhedsudvalget 1998-2008 (formand 2006-08).

Jeg har kigget på fugle siden 1981 og fugletræk har altid været og er stadigvæk min store passion. Er ansat som lektor og leder af Ringmærkningscentralen på Zoologisk Museum, Københavns Universitet.

Ole Thorup

Fik vakt min fugleinteresse som 12-13 årig i et skjul i toppen af en bjergfyr, hvor topmejser og sortmejser var nærmeste naboer. Siden 1975 har fugle fyldt en stor del af mit liv, siden 1981 har jeg også levet af dem.

Lever som freelance-konsulent især for det lille konsulentfirma Amphi Consult. Arbejder primært med artsbeskyttelse og habitatforvaltning med hovedvægten på fugle på enge og i andre landbrugslandskaber, og mit arbejde foregår udover i hele Danmark i Estland, Sverige, Tyskland og Litauen. En betragtelig del af mit arbejde foregår i felten.

Jeg har siddet i Videnskabeligt Udvalg siden 1999 og var formand 1999-2005, desuden har jeg været med i den centrale følgegruppe for DOFs projekter siden 2004. Før det var jeg medlem af DOFs Sjældenhedsudvalg 1988-1998. Af andet frivilligt fuglearbejde har jeg været med i bestyrelsen af netværket for vadefugleinteresserede International Wader Study Group siden 1993, hvor jeg var projektkoordinator 1996-2008 og er næstformand fra 2008.

Jeg er bidt af at undersøge fuglenes ynglebiologi, og jeg har fulgt engrylerne tæt på Tipperne siden 1989. Tipperne har et af Europas bedste overvågningsprogrammer for ynglefugle, og mange af mine største fugleoplevelser har jeg haft her: Da jeg genfandt den første engryle – jeg havde mærket som nyklækket – som voksen på en rede; da jeg år efter år genfandt en mærket engryle i sit gamle territorium – sidste gang 15 år efter mærkningen som rugende fugl – og da engene i det våde forår 2012 lige pludselig var levende af ynglende brushøner og atlingænder efter en række magre år.

Jeg ville gerne have troperne som mit vinterhjem, og jeg prøver på at opholde mig i regnskovene i Latinamerika 4-7 uger hver vinter. Diversiteten her er overvældende, og jeg bliver aldrig træt af at se og prøve at forstå specialiseringen, f. eks. hvorfor én gnateater kun er nord for den 1 km brede Napo-flod, en anden kun er syd for floden, mens adskillige arter spurvefugle kun er på nydannede øer midt i floden, men ikke inde i land.