Til forsiden
 
Til forsiden

Caretakerprojektets lokalitetsovervågning

Danmark er blandt de lande i verden hvor man ved mest om fuglenes antal, status, udbredelse og levesteder. Vi er i dag i besiddelse af den viden fordi tusinder af DOF's medlemmer siden 1960 systematisk har indsamlet viden om fuglene. Det har vi gjort ved at overvåge både de almindelige og de sjældne og truede arter. Vores viden er i dag et uundværligt redskab i forvaltningen af den danske natur.

I 2003 søsatte DOF sit hidtil mest ambitiøse overvågningsprojekt der omfattede landets 200 vigtigste fuglelokaliteter, heriblandt de 129 lokaliteter som er af international betydning for fuglelivet. Projektet varetages af frivillige DOF-medlemmer og kaldes Caretakerprojektet, fordi det simpelthen handler om at tage sig godt af de naturområder hvor de mest følsomme fuglebestande yngler og raster.

Caretakerprojektets tre hovedelementer

For hver lokalitet melder en gruppe af medlemmer sig til først og fremmest at overvåge, men også i et vist omfang at formidle og beskytte lokaliteten. På lokaliteterne består overvågningen i jævnlige optællinger af udvalgte fugle. Rastefuglene optælles 1-2 gange om året afhængigt af art mens ynglefuglene overvåges om foråret og sommeren. For hver lokalitet udvikles der i projektforløbet en manual med anvisninger på hvad, hvornår og hvordan der skal overvåges.
Formidlingen finder først og fremmest sted via DOF’s hjemmeside, hvorunder hver lokalitet får sin egen side. De ”tørre facts” om lokaliteten leveres til de lokale hjemmesider af DOF mens de lokale caretakere selv kan bidrage med det de finder mest interessant. For lokaliteterne viser hjemmesiden desuden automatisk de seneste observationer fra DOF-basen. Formidlingen kan desuden bestå i afholdelse af fugleture, etablering af fugleskjul, indlæg i pressen osv.

Beskyttelsen af fuglelivets vilkår søges forbedret hvor der er behov for det. Det kan fx dreje sig om at forhindre færdsel ved rovfuglereder eller beskyttelse af marker med ynglende engsnarre eller hedehøg. Dette finder sted i dialog med lodsejere og myndigheder alt efter caretakernes evner og lyst til at involvere sig heri.

De vigtigste fuglelokaliteter

DOF’s internationale moderorganisation, BirdLife International, udgav i 2000 en oversigt over de vigtigste fuglelokaliteter i Europa, de såkaldte IBA’s – Important Bird Areas, dvs. fuglelokaliteter af international betydning. Lokaliteterne blev især udvalgt på baggrund af fuglebestande som opholder sig i store tal – mere end 1 % af bestanden - i områderne i træktiden og/eller om vinteren, men også på baggrund af beskyttelseskrævende ynglefugle. I alt blev der udpeget 129 IBA’s i Danmark. Efterfølgende kan caretakerne supplere listen med de lokaliteter, de finder vigtigst i deres lokalområde, op til maksimalt 200 lokaliteter.


Danmarks vigtigste fuglelokaliteter

Som et eksempel på en IBA kan nævnes Filsø i Vestjylland, et særdeles vigtigt rasteområde som jævnligt huser mere end 1 % af de bestande af arterne pibesvane, sangsvane, kortnæbbet gås, grågås og spidsand som raster i Danmark. Til eksempel tilhører pibesvanerne i Filsø den truede nordrussiske bestand på i alt kun ca. 20.000 fugle og Filsø er en af bestandens vigtigste rastelokalliter i Danmark. Blandt de øvrige er Ulvedybet & Nibe Bredning samt Tissø i Vestsjælland. Også en række ynglefugle overvåges ved Filsø; de vigtigste af disse er rørdrum, hedehøg, rørhøg, plettet rørvagtel, tinksmed og natravn.

Se lokalitetslisten her


For yderligere oplysninger kontakt da Thomas Vikstrøm ( ) eller din lokalkoordinator.DOF- Vesterbrogade 140 - 1620 København V - Tlf. 3328 3800 - E-mail: dof@dof.dk © 2004-2011