Udskriv

Sjællands sydvestligste punkt, sydvest for Skælskør

En af Danmarks bedste lokaliteter for efterårstræk af rovfugle. Sjællands bedste lokalitet for efterårstræk af duer og spurvefugle.
Se Google-map med P-plads m.v.


Ung hvepsevåge. Foto: Helge Sørensen

Beskrivelse
Stigsnæs er dækket af løvskov. Langs dens nordkant findes et mindre rørskovsområde samt strandenge. Ud til kysten er der en smal strand.

Fugle
Træk- og rastefugle
Området ved Stigsnæs er af international klasse som træklokalitet. Trækket kan ses fra midten af august og ebber først ud i begyndelsen af november. Det største træk ses i sydøstenvind.

Småfugle trækker allerede fra midten af august. Gule vipstjerter og skovpibere er de første der dukker op og senere ses bogfinker og kvækerfinker (nogle gang i stort antal), engpibere, drosler, mejser, stære og korsnæb. I oktober og november trækker store flokke af duer over området. Krager, råger og alliker trækker også i store flokker, nogle gange med flere tusinde fugle om dagen.

Over havet ses trækkende grågæs og bramgæs.

Landets største rovfugletræk ses over Stigsnæs. Hvepsevåge er den første til at vende sydpå. Det sker sidst i august, hvor rørhøg, fiskeørn og flere falkearter også begynder at trække. I september og oktober trækker rød glente, rørhøg, blå kærhøg, duehøg, spurvehøg, musvåge, tårnfalk, aftenfalk, dværgfalk og lærkefalk. Ind imellem ses også havørn og vandrefalk. Området kan også byde på sjældenheder - i 2014 f.eks.steppehøg, hvidbrynet løvsanger og lille fluesnapper.

Havørn ses året rundt, da den yngler i nærheden. 

Adgang
Fra Skælskør køres til Stigsnæs. Man kan parkere ved færgehavnen, hvor der er en stor P-plads. Man kan iagttage fugletrækket herfra eller man kan gå mod nord ad en sti langs stranden.  

 
Blå kærhøg. Foto: Helge Sørensen