Østkysten af Nordsjælland

Rastende ænder og vadefugle tæt på København
Se Google-map med fugletårn, P-plads, m.v.

Nivå Bugt Strandenge. Foto: Lise Nielsen

Beskrivelse
Strandengene langs Nivåbugten er det eneste sted på Nordsjællands østkyst hvor der er et åbent naturområde, hvor vadefugle og andre vandfugle har mulighed for at raste og fouragere. Det meste af arealet er strandeng, men syd for Nivåen er der en egentlig rørskov med flere åbne vandflader. Omkring Nivåens udløb og i de inderste dele af strandengene er vandet mere ferskt.

Ca 8 ha danner et fuglereservat der har været forvaltet af Fugleværnsfonden siden 2008. På det tidspunkt var strandengen tilgroet af rørskov og enkelte buske og træer var begyndt at vokse, fordi engen ikke havde været afgræsset i længere tid. Siden Fugleværnsfondens overtagelse af området er engen blevet ryddet og kreaturer sat ud til at holde vegetationen nede.

Tangen i den midterste del af området er resten af en krigshavn der blev påbegyndt omkring 1755 men aldrig færdigbygget. Senere blev tangen inddraget i en udskibningshavn for Nivaagaards Teglværk og i oktober 1943 blev den anvendt som udskibningssted for jødiske flygtninge, der skulle sejles til Sverige.

Fugle
Træk- og rastefugle
Strandengene er en vigtig rasteplads året rundt for trækkende og overvintrende fugle. Om foråret ses rastende vadefugle, bl.a. strandskade, islandsk ryle, krumnæbbet ryle, almindelig ryle, lille kobbersneppe og mudderklire. Om foråret kan man også se traner der er på vej mod ynglepladser i Sverige. På dette tidspunkt ser man også rovfugletræk. Nogle dage kan der iagttages op til flere hundrede musvåger der trækker langs kysten i nordlig retning.

Hele året ses tårnfalken over engene. Både tårnfalk, musvåge og spurvehøg yngler i de nærliggende skove. Splitterner, havterner og fjordterner fouragerer langs kysten og længere ude på vandet ligger ederfugle. På sensommeren ses det tilbagegående vadefugletræk samt især træk af havterner og fjordterner. Om efteråret raster flokke af knortegæs, pibeænder og viber i området. På efterårstrækket ses tit store flokke af ringduer.

Toppet lappedykker, skarv, sangsvane, canadagås, gravand, troldand og hvinand gæster området om vinteren. På molerne og tangen ses ofte skærpiber. Sjagger optræder i større flokke. Rørskoven ved Tangen er et godt fourageringssted for dobbeltbekkasin og enkeltbekkasin.

Hele året rundt ser man flokke af skarv, sølvmåge og svartbag på tangen. Isfugl ses jævnligt og over rørskoven kan man iagttage små flokke af skægmejser.

Adgang
Reservatet ligger øst for Strandvejen ved Nivå mellem Humlebæk og Rungsted. Der er parkeringsmuligheder i vejkanten ved Strandvejen. Man kan også tage tog til Nivå station og gå de ca. 1,5km til fods gennem parken ved Nivaagaard hen til Strandvejen.

Ved reservatet findes der informationstavle. En sti fører ud til tangen. Et nyt, flot fugletårn blev indviet i 2010.

Vest for reservatet ligger Nivaagaard Teglværk, der nu er nedlagt men rummer landets eneste bevarede ringovn, og syd vest for ligger Nivaagaard Malerisamling. 

Vandrikse. Foto: Helge Sørensen