Udskriv

I Hanherred, Nordvestjylland, mellem Thisted og Fjerritslev

Af international betydning både som rasteplads og ynglelokalitet. Danmarks vigtigste ynglested for vand- og sumpfugle. Mange fugle hele året rundt.
Se Google-map med fugletårne, fugleskjule, P-pladser, m.v.  


Bygholm Vejle. Foto: Joy Klein

Beskrivelse
Vejlerne dækker et område på 60 km2 og ligger nord for Limfjorden, afgrænset af Lønnerup Fjord vestpå, Lund Fjord nordpå, og Bygholm Vejle østpå. Op til 1870’erne bestod Vejlerne af to lavvande arme af Limfjorden. I forbindelse med landindvindingsprojekterne efter 1864 blev området inddiget og drænet, men uden stor succes pga mange tekniske og finansielle problemer. Til sidst, i 1916, blev pumperne standset og dræningen opgivet. Området blev efterhånden forvandlet til en mosaik af rørskove, enge og lave brakvandssøer: et paradis for fugle og dyr. Det blev udnyttet til græsning, slåning af hø og tagrør, erhvervsfiskeri og jagt.

I 1958 blev området udnævnt til naturreservat og i 1960 til Danmarks største naturvidenskabelige forskningsreservat. I 1965 blev hovedvejen A11 ført over Bygholmdæmningen. Samtidig byggedes en centralsluse, hvorved vandniveauet i den østlige del af Vejlerne blev sænket. Som følge heraf gik fuglelivet i denne del dramatisk tilbage.

I 1993 blev Vejlerne erhvervet af Aage V. Jensens Fonde. Der er nu bygget fugleskjul og et naturcenter, og området plejes ved naturvenlig drift. Fondene arbejder på at bevare og hvor det er muligt at forbedre dette enestående område.

Fugle
Ynglefugle
Rørskovene rummer store ynglebestande af småfugle som sivsanger, kærsanger, rørsanger, skægmejse og rørspurv. Som noget nyt er sydlig blåhals dukket op som ynglefugl. Over halvdelen af den danske bestand af rørdrum holder til i rørskovene. Her yngler også rørhøg, vandrikse, plettet rørvagtel og trane. I den åbne del af rørskoven yngler den sjældne sortterne. Der er en pæn ynglebestand af hættemåge og mindre kolonier af fjordterne og havterne. Alle de fire danske lappedykkerarter yngler her (lille, toppet, gråstrubet og sorthalset lappedykker). Man regner med at der yngler omkring 1400 par grågås her, der om foråret ses sammen med trækgæsterne. 

På øen Melsig i Arup Vejle er der en stor skarvkoloni med ca. 500 par.

I Vejlerne yngler alle vadefugle der er tilknyttet den danske strandeng: strandskade, klyde, vibe, almindelig ryle (engryle), brushane, dobbeltbekkasin, stor kobbersneppe og rødben. 

Træk- og rastefugle
Mange af de fugle, der raster i Vejlerne, optræder i tusindtal. Så godt som alle danske svømme- og dykænder træffes her. Især i april ses store flokke af hvinand og toppet skallesluger, der fouragerer på Limfjorden men overnætter i Vejlerne. Andre andefugle er knopsvane, gravand og stor skallesluger. Store flokke af gæs bruger engene som fourageringsplads. Det er især sædgås, kortnæbbet gås, grågås og bramgås der ses, især i marts/april, men også blisgås og canadagås. Skestorke raster i området fra foråret og indtil slutningen af september, til tider i flokke af over 100 fugle.

Vadefugle ses overalt i området, især klyder, hjejler, viber, almindelige ryler (engryler), store kobbersnepper og rødben.

Der er mange rovfugle i området, der tiltrækkes af de store vandfugleflokke. Såvel forår som efterår ses rørhøg, blå kærhøg, spurvehøg, musvåge, fjeldvåge, tårnfalk, dværgfalk og vandrefalk. Fiskeørn og havørn er regelmæssige gæster.

Om efteråret raster en del traner i området. De formodes at være danske ynglefugle og deres unger, der her samles før de flyver sydpå. Især fra Kraptårnet kan man fra august til november ofte se traneflokker - sommetider mellem 100-200 fugle. De flyver til og fra overnatning på Bygholm Vejle. Ligeledes om efteråret ses mange vadefugle, især store flokke af hjejle (op til 25.000 i oktober/november) og viber. Mange andefugle fouragerer på engen, især pibeand, krikand og gråand. 

Om vinteren huser området store flokke af sangsvane og nogle få pibesvaner. Vejlerne er også overvintringssted for flere vandrefalke og havørne.

Adgang
Vejlerne ligger på hovedvejen A11 mellem Thisted og Fjerritslev. Der er ikke adgang for offentligheden i selve reservatet, men der er mange udsigtspunkter og fugleskjule, hvorfra man kan observere fuglelivet. Det er en god idé at benytte folderen om området, udgivet af Aage V. Jensens Fonde og Naturstyrelsen, der kan findes i skjulene og tårnene eller kan downloades fra Naturstyrelsens hjemmeside (se link til højre).

1. Bygholm Vejle omfatter Bygholmengen syd for Krapdiget. Her yngler der klyde, stor kobbersneppe, almindelig ryle og brushøns og her kan man se de fouragerende gæs og ænder. Der er flere P-pladser på Bygholmdæmningen syd for Bygholm Vejle, samt Vejlernes Naturcenter med fugleskjul og toiletter (handicapvenlig).
2. Kraptårnet kan nås ved at køre nordpå på den østlige side af Bygholm Vejle. Fra tårnet kan man se ud over Bygholmengen samt det store rørskovsområde nord for diget. Rørskoven – den største i Danmark – skjuler en stor bestand af rørdrum. Her yngler der også store bestande af gråstrubet lappedykker, rørhøg, grågås og hættemåge. Fra tårnet kan man være heldig at se brushanen optræder på dansepladsen. Her er også det bedste sted at se på tranerne der raster på diget og på engen om eftermiddagen og om aftenen.
3. Kogleakssøen, som er en del af Bygholm Vejle, nås ved at køre nordpå på den vestlige side af Bygholm Vejle fra Øsløs, og derefter østpå til skjulet ved Kærup Holme. Her yngler der gravand, knarand, atlingand og sortterne. Dobbelt bekkasin ses i stort antal. Skægmejser flyver rundt i rørskoven bagved skjulet.
4. Fra dæmningen mellem Han Vejle og Lund Fjord går en gangbro ind i rørskoven hen til en fugleskjul, med udsigt over Han Vejle.
5. Sydvest for Tømmerby Fjord er der et stort fugletårn ved en P-plads ved hovedvejen. Ved fjorden yngler der rørdrum og nogle par rørhøg, og der findes kolonier af hættemåger samt fjordterne.
6. Ved vejen mellem Vesløs og Arup dæmningen er der et fugleskjul med udsigt over Arup Vejle. På øen Melsig i Arup Vejle er der en stor skarvkoloni. Mange vadefugle og gæs fouragerer på engene ned til vandet.
7. På Arup dæmningen syd for Østerild Fjord er der flere steder hvor man kan standse og se ud over fjorden.  


Skægmejse - Han Vejle. Foto: Albert Steen-Hansen