Udskriv

Limfjorden, ud for den sydvestlige del af Mors

Rasteplads af international betydning for lysbuget knortegås og hjejle 
Se Google-map med fugleskjul, P-pladser m.v.  


Fugleskjulet ved Agerø med reservatet i baggrunden

Beskrivelse
Det meste af Agerø består af dyrket landbrugsjord, men langs øens kyster findes en lang række strandenge. Omkring øen er der sandøer og holme med sandvader og lavvandede områder. Det omkringliggende fjordområde er for det meste lavvandet. Fugleværnsfonden ejer et 26ha stort reservat i den nordvestlige del af øen der består af strandenge samt Holmene og Stenklipperne. Strandengene græsses af kvæg for at forhindre tilgroning.

Fugle
De bedste tidspunkter at besøge Agerø er om foråret frem til begyndelsen af juni og igen fra begyndelsen af august, når hjejler og andre vadefugle trækker sydpå. Knortegæssene ses bedst april/maj. Det skal dog bemærkes at forekomsten af fouragerende/rastende knortegæs varier meget afhængig af vandstand.

Ynglefugle
På engene i Fugleværnsfondens reservat yngler klyde og havterne.

Træk- og rastefugle
Agerø er mest kendt for den sjældne lysbugede knortegås der overvintrer her fra november til maj. Denne gåserace hører til blandt verdens mindste gåsebestande og er p.t. på omkring 7000 individer. Antallet af lysbugede knortegæs i Agerø-området var tidligere meget større, men flokkene er nu på mindre end 500 fugle, efterhånden som gæssene er begyndt at sprede sig over andre rastelokaliteter i Danmark. I slutningen af maj trækker gæssene mod nord til Svalbard, hvor de yngler. En lille del af gæssene trækker endda videre til Nordøstgrønland.

Udover knortegæssene findes der mange andre rastende fugle om foråret, bl.a. tusindvis af hjejler der raster på engene. Herudover ses grågås, strandskade, stor præstekrave, vibe, storspove og rødben.

Fiskehejre ses i området det meste af året og vandrefalk dukker op en gang imellem hele året rundt.

Om efteråret raster store flokke af ænder på det lave vand rundt om Agerø. Den talrigeste art er pibeand, der ankommer i juli og forlader området igen i november. Om efteråret og om vinteren ses flokke af grågås, hjejle og vibe, og et mindre antal storspove. Om vinteren kan kan være heldig at se bjerglærker på engen foran fugleskjulet.

Adgang
På rute 545 mellem Nykøbing Mors og Karby/Nees Sund drejer man fra i Vr. Hvidbjerg mod Agerø. Man kører over en 500m lang dæmning for at komme ud på øen. Øst for Fugleværnsfondens reservat er der en P-plads ved vejen. Herfra kan man gå ned til fugleskjulet på reservatet med udsigt over engen. Udenfor skjulet findes der picnicbord. Man kan også parkere lige før dæmningen og se ud over strandengene ved Ager Vejle, der er en lille bugt nordøst for dæmningen. Her ses fouragerende ænder, gæs og vadefugle om foråret.

Lysbuget knortegås. Foto: Albert Steen-Hansen