Udskriv

Nordfyn

Nylig genoprettet stort naturområde med både saltvandsfjord og ferskvandssø – og mange vandfugle
Se Google-map med P-plads, udsigtspunkter, m.v. OBS! Kortet viser stadig området som det så ud før naturgenopretningen.


Almindelig rygle. Foto: Gerner Majlandt


Beskrivelse:
Gyldensteen Strand ligger på Fyns nordkyst umiddelbart øst for Bogense og dækker et område på 616ha. Efter istiden bestod området af en bred, lavvandet fjord, der de dybeste steder var over 3m dyb og dækkede over 30 km2. Mod nord var fjorden afgrænset fra Kattegat af en stribe moræneøer: Langø, Lindholm, Store Stegø og Lille Stegø. I 1871 blev fjorden inddæmmet med det formål at dræne den gamle fjordbund og bruge området til høslæt og kvæggræsning. Efterhånden satte bunden sig så meget at dele af arealet blev forsumpede. To store digegennembrud i 1945 og 1954 forårsagede store oversvømmelser. Det blev besluttet at forstærke digene og forbedre afvandingssystemet, mens området blev delt i to af et spærredige. Det lavtliggende areal ved Ore Strand blev bevaret som fugtigt jagtreservat.

I 2011 erhvervede Aage V. Jensen Naturfonden området for at gennemføre naturgenopretning. Det er samtidig meningen at der skal samles erfaringer for kommende projekter i forbindelse med klimabetingede havstigninger, og udviklingen følges nøje af bl.a. Syddansk Universitet. Indvielsen af den nye Gyldensteen Strand fandt sted i marts 2014 da havdiget blev gennembrudt.

Digerne mellem Langø, Lindholm og Store Stegø er blevet fjernet, således at havvandet er strømmet ind i området syd for Lindholm og har dannet et lavvandet fjordområde på 214ha (Kystlagunen) med vadeflader omgivet af smalle strandenge og rørskove. Der er etableret 13 øer til fuglelivet. Spærrediget fra den oprindelige tørlægningsprojekt er bevaret og området øst herfra på 142ha skal blive til en lavvandet, fersk sø- og rørskovsområdet (Engsøen), med 4 nye øer. Reservatet ved Ore Strand får en lidt højre vandstand end tidligere men bliver ved med at være en mosaik af enge, sumpe og søer. I de nyoprettede enge er der skabt flere mindre søer.

Fugle:
Da projektet i skrivende stund (forår 2015) er relativt nyt er det vanskeligt at sige noget definitivt om fuglelivet ved Gyldensteen Strand, men det siger sig selv at der forventes at de nye vådområder vil tiltrække ynglende vadefugle, ænder, gæs, måger og terner og at mange rastende fugle vil benytte området. Det anbefales at læse om de seneste udviklinger i DOF Fyns nyhedsbreve ”Nyt fra Gyldensteen” der skrives med jævn mellemrum og offentliggøres på hjemmesiden (se link til højre) (se under ”Nyheder / Arkiv”).

Ynglefugle:
Da genopretningsdatoen var 29.03.14 var der i yngletiden 2014 endnu ikke etableret bestande af bunddyr i Kystlagunen og dette har haft indflydelse på ynglefuglebestanden. Der var dog flere arter der ynglede i lagunen – overvejende på øerne – bl.a. knopsvane, grågås, strandskade, klyde, stor og lille præstekrave, måger (deriblandt en lille hættemågekoloni) og 50 par havterne.

Det vil tage nogen tid før vandstanden i Engsøen er på den planlagte dybde, da vanden kommer udelukkende fra regnvand og fra et ganske lille opland. I den tørre sommer 2014 var der således en del slamflader i søen. De 4 øer blev brugt af ynglefugle og der registreredes en pæn bestand af grågås og gravand samt temmelig mange vadefugle. Især klyde med 47 par var iøjnefaldende.

Træk- og rastefugle:
Efter at saltvandet havde fyldt Kystlagunen i marts 2014 døde store mængder af regnorm, der tiltrak tusindvis af hættemåger og krikænder. Derefter og indtil slutningen af juli blev der ikke observeret mange vandfugle i lagunen, da fødegrundlaget endnu ikke var etableret. I juli var der dog en kraftig opblomstring af en trådet grønalge, der tiltrak mange vandfugle, bla. blishøne (over 1000 fugle) samt pibeand (over 800 fugle). Derudover forekom der gråænder, krikænder og nogle få spidsænder og skeænder. Grågås, blisgås og canadagås benyttede lagunen som hvileplads. Skarv og fiskehejre sås regelmæssigt i området. Flere vadefuglearter sås i lagunen, især vibe, og på nogle dage hjejle.

Engsøen tiltrak mange grågæs, blisgæs og bramgæs, samt gravænder, gråænder, krikænder, hættemåger og sølvmåger. Efterhånden som Engsøen tørrede ud i løbet af sommeren ankom mange vadefugle for at fouragere på mudderbankerne, bl.a. klyde, brushane, vibe, tinksmed, almindelig ryle, stor præstekrave, hvidklire og hjejle i pæne antal. Havørn blev observeret dagligt i området og vandrefalk begyndte at dukke op fra september.

Af sjældne gæster i 2014 kan nævnes silkehejre, sølvhejre, skestork, rustand og hvidvinget terne.

Adgang:
Der er adgang til Gyldensteen Strand fra rute 327 mellem Bogense og Vester Egense. Fra vejen er der adgang til flere P-pladser og udsigtspunkter. Ved Eriksholm er der etableret et naturrum med udstillinger, handicaptoiletter og skolerum. Man kommer hertil ved at dreje fra rute 327 nordpå ad Langøvej, omkring halvvejs på strækningen der fører forbi området. Vejen fører over spærrediget og hen til Eriksholm. Fra Eriksholm fører cykel- og gangstier til forskellige udsigtspunkter, deribland et fugletårn på det gamle pumpehus. Ved den sydlige ende af spærrediget er der en P-plads samt en handicap-P-plads.

Der er en P-plads ved hovedvejen i den østlige ende af området, hvorfra man kan gå ud til to udsigtspunkter i det sydøstlige hjørne af Engsøen. I den vestlige ende af området er der en P-plads og et fugletårn.

Kystlagunen er vildtreservat er der er ingen adgang for offentligheden. Bortset fra spærrediget er der heller ikke adgang til digene omkring Kystlagunen.


Krikænder. Foto: Helge Sørensen