Nye naturplaner på forældet grundlag

fredag 4. februar 2011
Statens nye naturplaner er fyldt med forældede eller mangelfulde oplysninger om fuglene i landets vigtigste naturområder. Det viser en kritisk gennemgang af planerne i Fugle og Natur, medlemsblad for Dansk Ornitologisk Forening.
Fugle og Natur
”Hvad nytter det at have en målsætning i naturplanen om mindst 3 par rørhøge ved Arresø, hvis bestanden i dag er 14 par. Betyder det, at 11 par kan forsvinde uden at myndighederne griber ind?”

Det er DOF’s biolog Knud Flensted, der stiller spørgsmålet. Han har gennemgået de 246 naturplaner for Danmarks Natura 2000-områder, som Miljøministeriet har sendt i høring til den 6. april. Og der er desværre mange flere eksempler på et forældet eller mangelfuldt datagrundlag, som resulterer i svage målsætninger.

I naturplanen for Hanstholm-reservatet er ingen konkrete målsætninger for følgende arter på udpegningsgrundlaget: rørdrum, trane, hjejle og mosehornugle. For tinksmed er målsætningen 12 par, selvom der i en årrække har ynglet 45-55 par.

I naturplanen for Ringkøbing Fjord-området er der 11 ynglefuglearter og 21 trækfuglearter på udpegningsgrundlaget. Der er ingen konkrete målsætninger for antallet af ynglende par af følgende 7 fuglearter: rørdrum, skestork, rørhøg, plettet rørvagtel, splitterne, fjordterne og mosehornugle.Det samme gælder for følgende 6 arter af rastende trækfugle i områder: grågås, bramgås, havørn (der nu yngler), blå kærhøg, vandrefalk og lille kobbersneppe.

I Tøndermarsken er den helt gal med brushane der er målsat til mindst 5 par. I Skov- og Naturstyrelsens redegørelse fra 1999 er den målsat til mindst 24 par. I mellemtiden er arten forsvundet som ynglefugl. En ’isoleret’ bestand på 5 par (5 høner) vil under ingen omstændigheder være levedygtig.

I planen for Gribskov er der ingen målsætning for rødrygget tornskade, selv om det er en af landets største og vigtigste bestande. I de senere år har der ynglet over 100 par. Hvepsevåge er målsat til mindst 10 par, men der yngler i disse år ca. 18 par. Betyder det at man ikke vil sikre de overskydende 8 par?

”Den slags fejl og mangler bør indlysende rettes, hvis naturplanerne skal virke efter hensigten, og DOF vil gøre opmærksom på problemerne i vores høringssvar. Generelt mener vi, at målsætningerne og kriterierne for gunstig bevaringsstatus på lokalitetsniveau bør fastsættes ud fra en konkret vurdering af de lokale forhold og områdets potentiale som levested for den pågældende art”, siger Knud Flensted.

Yderligere oplysninger: Knud Flensted 33 28 38 33, 21 24 22 75.