114 skestorke i sommerlandet

onsdag 4. august 2004
Limfjorden sætter ny rekord med 76 skestorke på Bygholm Vejle. I Skjern Enge er mindst 38 skestorke set de seneste uger
Jan Skriver
Danmarks 22 par skestorke og deres årsunger er trådt frit frem i sensommeren og kan nu ses i flokke primært på Bygholm Vejle mellem Thisted og Fjerritslev og i Skjern Enge.

De seneste dage er der noteret en flok på 76 skestorke på Bygholm Vejle. Det er den hidtil største flok, der er registreret for arten her i landet.

De 76 skestorke kommer fra Limfjordens koloni, der i år har talt 16 par, som har fået cirka 40 unger ud at flyve.

Og i Skjern Ådalens vestlige enge ud mod Ringkøbing Fjord er der på det seneste noteret op imod 38 skestorke. De kommer fra kolonien i Ringkøbing Fjord, som i år har talt 6 par, der har fået mindst 15 unger ud at flyve fra deres reder i rørskoven.

To havørne holder til i Skjern Ådalen, så det sker, at småflokke af skestorke letter af nervøsitet for rovfuglene.

Tre af skestorke-ungerne fra Limfjorden er som led i et europæisk projekt blevet ringmærket med hvide ringe af plastik. Ringmærkningscentralen på Zoologisk Museum i København styrer den danske del af skestorke-ringmærkningen, som er hollandsk koordineret.

Ringmærkningen skal afsløre, hvordan skestorkens træk mod artens vinterkvarterer i Vestafrika forløber. Den skal også bidrage til at fortælle, hvor gamle skestorke bliver, og hvad de dør af.

Og måske kan mærkningen fortælle, om skestorken i disse år er ved at forrykke sin udbredelse en smule længere mod nordvest. Måske kan de formodede klimaændringer i retning af lunere somre resultere i, at vi på vores breddegrader vil opleve et stigende antal skestorke de kommende år.

Arten, der i manges øjne virker eksotisk, hører egentlig troperne og subtroperne til. Holland er med op imod 1.500 ynglepar skestorkens kerneområde i Nordvesteuropa, men de seneste knap 10 år er Tyskland og Danmark blevet faste ynglenationer for arten.

Skestorkene i Vejlerne og Limfjordslandet er verdens nordligste.

Erfaringer fra de seneste somre fortæller, at flokkene af skestorke vil kunne opleves det meste af august og måske en uge eller to ind i september.

Bygholm Vejle, der er Danmarks største engflade græsset af kreaturer, yder stort set garanti for skestorke i august.

Fuglene søger deres føde af småfisk, krebsdyr, muslinger og vandinsekter i grøfter, render og småsøer på engen. Særligt fra Kraptårnet, fra publikumscenteret på hovedvej A 11 og fra den vestligste P-plads på Bygholm-dæmningen er der gode chancer for at opleve de hvide fugle med skenæbbene.

I Skjern Ådalen er der næsten lige så stor skestorke-garanti, hvis man spejder fra den vestlige landevej, der løber gennem det naturgenoprettede område mellem Skjern og Lønborg.

I løbet af det gryende efterår vil Danmarks skestorke flyve mod syd. Formentlig vil de danske fugle slå følge med deres tyske og hollandske artsfæller til Sydspanien, Marokko og videre mod Senegal og Mauretanien.

Yderligere oplysninger om skestorken kan fås hos:

Koordinatoren for skestorken i DOF's projekt "Danmarks Truede og Sjældne Ynglefugle", (DATSY):

Jan Skriver,
Bryggen 37,
9240 Nibe.
Tlf. 98 35 21 39
Mobil: 21 60 68 52
email: naturskriver@mail.tele.dk