Rekordstort antal danske skestorke ringmærket med farveringe

onsdag 13. juni 2012
”Nummerplader” skal give ny viden om skestorkenes ruter og rastepladser på trækket fra Vesteuropa til Vestafrika
af Jan Skriver
31 unge skestorke fra verdens nordligste koloni, der yngler på en ø i Limfjorden, er blevet farveringmærket, så koderne på deres ringe ved hjælp af kikkert kan aflæses selv på lang afstand.
Snart vil årets flyvefærdige ungfugle forlade deres koloni og i selskab med forældrefuglene trække til føderige vådområder primært i reservatet Vejlerne og sydpå langs Vestkysten og Vadehavet, hvor der nu er lagt op til aflæsninger af fuglenes ”nummerplader”.
- Det kan godt være, at den danske bestand af skestorke med sin håndfuld af kolonier og i alt cirka 100 par er beskeden i forhold til den hollandske på omkring 2.500 par, men det er vigtigt, at de danske skestorke er med i puljen af farveringmærkede fugle, fordi de er verdens nordligst ynglende. Det kan måske give os ny viden om artens spredning i takt med klimaændringerne, siger den hollandske skestorkeforsker Otto Overdijk, der koordinerer farveringmærkningen af skestorke i Europa.

Holland er artens vigtigste land i Europa, også hvad angår forskning. Siden 1982 er der under Otto Overdijks ledelse farveringmærket 9.100 unge hollandske skestorke, hvilket foreløbig har givet 130.000 genmeldinger og en nuanceret viden om fuglenes træk.

Nu kan danske skestorke i langt større grad end hidtil bidrage med genmeldinger fra fuglenes træk mellem Vesteuropa og vinterkvartererne i Vestafrika. Med dette års farveringmærkning er der stort set tale om en fordobling af puljen af farveringmærkede danske skestorke. Før 2012 var der kun sat farveringe på i alt 37 skestorkeunger fordelt på fire ynglesæsoner, siden arten i 1996 genindvandrede som dansk ynglefugl efter flere årtiers fravær.

Hver af de unge skestorke har på deres venstre ben fået anbragt en farvet plastikring med en unik kode.

På højre ben har de unge skestorke desuden fået en klassisk ring af letmetal, hvorpå Zoologisk Museums adresse og et løbenummer står.
Ringmærkningen er et projekt under Zoologisk Museum og en del af det hollandsk ledede forskningsprojekt, der blandt andet har til formål at belyse, hvor stor en andel af unge skestorke, der overlever.

Det er også et overordnet formål at finde ud af, hvor de forskellige europæiske bestande af skestorke holder til efter deres yngletid, og hvor fuglene overvintrer. Man ved i dag meget om den hollandske bestand, men de østeuropæiske og centraleuropæiske skestorkes trækforhold kender man kun i begrænset omfang.

Otto Overdijk oplyser, at der i Europa yngler højst 7.000 par skestorke. Den hollandske skestorkeforsker koordinerer den internationale indsats for skestorken på vegne af EUROSITE, der er paraplyorganisation for 80 naturbeskyttelses-organisationer i 18 europæiske lande.
Skestorken er et symbol for mange af de vådområder, der hører til de mest truede naturtyper i verden.
Hvor skestorken lever og trives, er der i reglen garanti for en stor mangfoldighed af liv i området.

Årets farveringmærkning af de danske skestorke blev udført af ringmærkerne Carsten Schultz og Henrik Vang Christensen fra Thy.

Aflæsninger af farveringmærkede skestorke skal rapporteres til:

Ringmærkningscentralen,
Zoologisk Museum,
Universitetsparken 15,
2100 København Ø.
Tlf. 35 32 10 29.
Email: ringing@snm.ku.dk