De danske vådområder er nogle af de vigtigste i verden, når det gælder raste- og fourageringsområder for en lang række vadefuglearter, lappedykkere, andefugle og vandhøns. Det samme gælder vådområder andre steder i Europa, som generelt indeholder stor artsrigdom.

Områderne er fortsat under beskyttelse af EU's vandrammedirektiv, som anses for én af de vigtigste stykker miljølovgivning, der nogensinde er vedtaget i EU! Desværre har EU Kommissionen valgt at åbne op for en revision af direktivet, som kan føre til forringelser af vandbeskyttelsen. 

Fortæl EU-Kommissionen at vandrammedirektivet ikke skal genforhandles! Du skal blot indtaste dit navn og e-mail, så sender du automatisk et svar til Kommissionen.

Uden de ambitiøse mål i Vandrammedirektivet vil EU-regeringer hverken have incitament eller forpligtelse til at bevare eller forbedre vores vandøkosystemer.

Sammen med 100 fremtrædende miljøorganisationer deltager DOF BirdLife i kampagnen #ProtectWater, som vil bevare EU’s vandrammedirektiv intakt og ambitiøs til gavn for både mennesker, natur og millioner af vandfugle.


EU's Vandrammedirektiv trådte i kraft den 22. december 2000.

Vandrammedirektivet har til formål:

  • at forebygge yderligere forringelse og beskytte og forbedre vandøkosystemernes tilstand og, hvad angår deres vandbehov, også tilstanden for jordbaserede økosystemer og vådområder, der er direkte afhængige af vandøkosystemerne,
  • at fremme bæredygtig vandanvendelse baseret på langsigtet beskyttelse af tilgængelige vandressourcer, ´
  • at sigte mod forøget beskyttelse og forbedring af vandmiljøet bl.a. gennem specifikke foranstaltninger til progressiv (vedvarende) reduktion af udledninger, emissioner og tab af prioriterede stoffer og ophør eller udfasning af udledninger, emissioner og tab af prioriterede farlige stoffer,
  • at sikre progressiv reduktion af forurening af grundvand og forhindre yderligere forurening heraf,
  • at bidrage til at afbøde virkningerne af oversvømmelser og tørke.

Direktivet skal bl.a. bidrage til at opfylde målene fra relevante internationale aftaler, herunder om beskyttelse af havmiljøet.

Kampagnen er orkestreret af WWF, European Environmental Bureau, European Anglers Alliance, European Rivers Network og Wetlands International, som tilsammen udgør koalitionen Living Rivers Europe.