Til forsiden
 
Til forsiden
   


  Nyhedsarkiv

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
   


  onsdag 25. november 2009

Den røde drage bliver hængende i Danmark

En rekordstor forekomst på i nærheden af 40 røde glenter kan i denne tid ses i Vestsjælland nær Tissø. De senere år har et stigende antal røde glenter helt droppet deres træk mod traditionelle vinterkvarterer i Sydeuropa.

af Jan Skriver

Den røde glente, der bliver kaldt den danske naturs ”røde drage”, er ved at blive helårsbeboer hos os.

I disse mørke, men milde novemberdage kan man i det vestsjællandske opleve en af de største forekomster af røde glenter i nyere tid i Danmark.

Op imod 40 af ”de røde drager” er talt i flok på en lokalitet øst for Tissø i Vestsjælland.
Det falder i tråd med tendensen fra de senere år, hvor et stigende antal røde glenter bliver året rundt i Danmark.

Antallet af observerede sene efterårsfugle, som bliver til vinterfugle og tastet ind i Dansk Ornitologisk Forenings database over aktuelle fugleobservationer, DOFbasen, er vokset markant de seneste par år.

I disse uger kan der flere steder i den østlige del af Danmark ses flokke af røde glenter, men de største koncentrationer er noteret i nabolaget af Tissø.

- Alt tyder på, at en større og større andel af det stigende antal danske ynglefugle undlader at flyve til Frankrig og Spanien, der traditionelt har været rovfuglens primære vinterkvarterer. I stedet bliver flere og flere glenter året rundt nær deres nordvesteuropæiske ynglelokaliteter, siger ornitologen Gert Hjembæk, der på vegne af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) holder øje med udviklingen i bestanden af røde glenter i Danmark.
Det gør han i foreningens caretakerprojekt, hvori et halvt hundrede fåtallige fuglearter bliver overvåget særligt nøje.

- Vi så de første sene efterårsglenter, der udviklede sig til vinterglenter i Nordjylland for omkring en snes år siden, men i Østdanmark har den nye tendens først for alvor vist sig de seneste par vintre.

- Der er næppe tvivl om, at de milde vintre gør det lettere for glenterne at finde føde. Og hvis der er føde nok i det danske landskab, er der ingen grund til at tage på en farefuld og 1.000 kilometer lang rejse mod Sydeuropa, siger Gert Hjembæk.

I det varierede skånske landskab yngler cirka 1.000 par røde glenter, og en stor del af dem bliver i Sverige om vinteren.

Det hænger blandt andet sammen med en målrettet vinterfodring, der i en årrække tilskyndede de svenske rovfugle til at blive året rundt på deres hjemmebane. Fodringen blev indstillet for en halv snes år siden uden dog at mindske det store antal overvintrende sydsvenske glenter.

- Det ser ud som om, at vi i Danmark kan være på vej mod svenske tilstande, hvor en stor del af ynglebestanden bliver standfugle, siger Gert Hjembæk.

Efter helt at have været udryddet som dansk ynglefugl, genindvandrede den røde glente i 1975. Efter en langsom vækst stabiliserede bestanden sig omkring år 2000 på et niveau omkring en snes par. Siden 2003 er bestanden atter vokset.

Østjylland er med egnen omkring Vejle og Kolding glentens foretrukne danske landskab.
I år har 75-80 par røde glenter ynglet i Danmark.

Yderligere oplysninger:

Gert Hjembæk, Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) caretaker for rød glente.
Tlf. 20 73 51 70.Bliv medlem af DOF

 
 

Flok af røde glenter


Rød glente


Rød glente


Det første billede af rød glente på overnatningsplads taget i Danmark

Relaterede nyheder
 -  Røde glenter tælles i et snehvidt Danmark

Relaterede links
 -Læs mere om den røde glente her
 -Se tabel over de seneste dages observationer af rød glente her