Udskriv

Flere af vore velkendte og iøjefaldende ynglefugle, som generationerne før os betragtede som en naturlig del af det danske landskab, lever i dag en trængt tilværelse. Det gælder især en række rovfugle samt flere hede- og engfugle.

Indsamling af data og viden om de truede og sjældne ynglefugle er et vigtigt udgangspunkt for at kunne modvirke, at disse arter forsvinder fra det danske landskab. Siden 1998 har DOF derfor overvåget Danmarks mest sjældne og truede ynglefugle gennem Projekt truede og sjældne ynglefugles i alt tre faser. Projektets nuværende fjerde fase løber frem til 2017.

Danmark er blandt de lande i verden hvor man ved mest om fuglenes antal, status, udbredelse og levesteder. Vi er i dag i besiddelse af den viden fordi tusinder af DOF's medlemmer siden 1960 systematisk har indsamlet viden om fuglene. Det har vi gjort ved at overvåge både de almindelige og de sjældne og truede arter. Vores viden er i dag et uundværligt redskab i forvaltningen af den danske natur.

Projekt truede og sjældne ynglefugle 1998-2017

Projekt truede og sjældne ynglefugle påbegyndtes af DOF i 1998 og har siden gennemgået tre faser i perioderne 1999-2003, 2004-2008 og 2009-2011, sidstnævnte som en del af Caretakerprojektet (det nuværende Caretakernetværk). 

Indtil projektet blev en del af Caretakerprojektet, var det bedre kendt under betegnelsen "DATSY" (DOF's Arbejdsgruppe for Truede og Sjældne Ynglefugle).
Alle tre perioder var finansieret af Aage V. Jensens Naturfond.

Projektets seneste fase, der forløber i perioden 2013-2017, er finansieret af en aftale mellem Miljøministeriet og DOF, som bl.a. omfatter leveringen af overvågningsdata for 19 arter af sjældne ynglefugle til den statslige NOVANA overvågning (det Nationale Overvågningsprogram for VAndmiljøet og NAturen).
Hovedformålet er, ved hjælp af et netværk af frivillige, at overvåge og indsamle viden om de arter af truede og sjældne ynglefugle i Danmark, som har en spredt og uforudsigelige forekomst.


Skestorken er én af de 19 arter, der overvåges i projektet. Foto: Jan Skriver

Artskoordinatorernes aktiviteter

For hver truet art er der udpeget en eller flere frivillige artskoordinatorer til først og fremmest at overvåge arten. For hver art udvikles der i projektforløbet en vejledning med anvisninger i hvad, hvornår og hvordan der skal overvåges.

Hvilke arter er med?

Projektet vil aktivt forsøge på landsplan at få overvåget i alt 19 arter af ynglefugle på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I over beskyttelseskrævende europæiske ynglefugle.
Se listen over arter og artskoordinatorer her


Projektleder: Timme Nyegaard