De første artslister i min notesbog er fra december 1969, hvor jeg var 15 år. Hoflokaliteten blev hurtigt Porsemosen vest for København, hvor jeg det første år hørte både Savisanger og Lille Rørvagtel og fandt en pungmejserede! Fuglekiggeriet ledte til et biologistudium, som jeg efter nogle års tilløb afsluttede i 1984 med et speciale om imitationer i fuglesang. Samtidig kom jeg med i DOF’s Fugleregistreringsgruppe og blev omgående engageret i det store projekt, hvor vi igennem tre sæsoner sammenlignede fuglefaunaen på økologiske og konventionelle landbrug. Projektet og jeg fortsatte over i det nystartede Ornis Consult, hvor jeg arbejdede sideløbende med mit job som gymnasielærer. I 1990 tog jeg springet væk fra gymnasiet og har arbejdet fuldtids i konsulentbranchen lige siden.

Det ene landbrugsprojekt tog det næste, så jeg arbejdede videre med en række forsknings- og udredningsprojekter om fuglenes fordeling i agerlandet sommer og vinter, ynglesuccesen på økologiske og konventionelle brug, agerlandsfuglenes fourageringsstrategier, betydningen af pesticidanvendelse og mekanisk ukrudtsbekæmpelse m.m. – oftest i samarbejde med forskere fra Landbohøjskolen  (nu KU-Life). I de senere år har mit fokus mest været på effekter af pesticider, herunder procedurerne for godkendelse af nye produkter. Jeg arbejder i øjeblikket (2012) sammen med miljømyndighederne i 8 nordeuropæiske lande om at udvikle nye retningslinjer for vurdering af pesticiders effekter på vildtlevende fugle og pattedyr.

Uden for Danmark og EU har jeg arbejdet i Sahel-zonen i Vestafrika, hvor jeg ledede fugledelen af et 4-årigt projekt om miljøvenlig græshoppebekæmpelse. Vores hovedopgave var at kvantificere fuglenes prædation på græshopper. Det blev til en stribe artikler om fuglenes udbredelse og bestandstætheder i dette område og om samspillet mellem fugle- og græshoppebestandene. Vores særlige fokusart var Abdim’s Stork, hvor vi kortlagde trækruterne med satellit-telemetri og som noget nyt viste, at tusindvis af storke efter yngletiden trækker op i Sahel-zonen sydfra for at guffe græshopper, inden de påbegynder deres træk til Øst- og Sydafrika.

Mine hovedinteresser er agerlandets fugle og deres levevilkår, optællingsmetoder, bestandsopgørelser og analyser af bestandsudvikling. Jeg blev indvalgt i VU omkring årtusindskiftet og er desuden medlem af DOFT’s redaktion og referencegruppen for det kommende atlasprojekt. Derudover repræsenterer jeg DOF i Miljøstyrelsens Dialogforum for Bekæmpelsesmidler.